Podmínky užití webu WCTIPS.NET

OBSAH
Všeobecné smluvní podmínky užití webu WCTIPS.NET
Pravidla pro užití webu a vkládání nových příspěvků na web
Autorská práva
Zakázané činnosti
Zodpovědnost za výběr místa
Prohlášení WCTIPS.NET
Ochrana osobních údajů
Pravidla cookies
Co jsou soubory „cookies“?
Obsahují soubory „cookies“ osobní údaje?
Ostatní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky užití webu WCTIPS.NET

Milí uživatelé a návštěvníci webu WCTIPS.NET (dále jen „web“), věnujte, prosím, svou pozornost následujícím všeobecným smluvním podmínkám užití webu (dále jen „VSP“).
Cílem webu je zejména shromažďování informací o místech, kde se dá volně v přírodě přespat, a dalších užitečných cestovatelských tipů, a poskytování těchto informací svým uživatelům. Shromažďování informací se děje zejména sdílením a získáváním těchto informací od jednotlivých uživatelů.

Tento web je vám poskytován podmínečně, pokud zcela souhlasíte s těmito VSP. Přístupem k tomuto webu či jakýmkoli jeho využíváním se zavazujete k dodržování těchto smluvních podmínek. Vyhrazujeme si právo kdykoli podle svého vlastního uvážení upravit či jinak pozměnit tyto VSP.

Pravidla pro užití webu a vkládání nových příspěvků na web

Jako podmínku použití tohoto webu se zaručujete, že veškeré informace, které na tomto webu uvedete, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné. WCTIPS.NET nijak nezaručuje, že tyto informace jsou správné, ani žádným způsobem nenese odpovědnost za obsah či služby poskytované na webech třetích stran, na které je eventuálně odkazováno. Veškeré osobní údaje, které na webu zveřejníte, budou použity v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Užíváním tohoto webu dáváte najevo svůj souhlas s těmito VSP a jste si plně vědomi všech upozornění a podmínek v nich uvedených.

Na web lze vkládat informace o místech na bivakování/stanování, o přístřešcích, neplacených i placených horských chatách, veřejných kempech s dobrovolným poplatkem či zcela bez poplatku, veřejných kempech s povinným poplatkem, parkovištích vhodných pro přenocování, převisech/jeskyních, a o dalších užitečných cestovatelských tipech (wc, termální lázně, volné wifi aj.).

Jako příspěvek na web vkládejte pouze takové tipy na místa, která jste skutečně navštívili. Taková místa pak popisujte tak, aby se ostatní dočetli vše podstatné, co by zajímalo i vás samotné při hledání. Popis by měl ideálně zahrnovat alespoň informace o poloze (GPS souřadnice), nejbližším městě, velikosti místa, dostupnosti místa, vody a další užitečné informace. Povinné položky jsou definované ve formuláři pro vkládání nových míst.

Vzhledem k tomu, že je web zaměřen na popis míst k přespání ve volné přírodě, žádáme Vás, abyste jako nové příspěvky nevkládali odkazy na komerční kempy, komerční ubytovny ani placené či zamčené wifi připojení.

Na web je možné vkládat pouze fotografie, ke kterým máte autorská práva. Vložením fotek na web udělujete WCTIPS.NET územně neomezenou, neodvolatelnou, nevýhradní a bezplatnou licenci užít po neomezeně dlouhou dobu tyto fotografie pro účely propagace webu. Veškeré fotky jsou na webu automaticky zmenšené na velikost 640px na šířku. Originální nahraný soubor na webu nezůstává uložený

WCTIPS.NET si vyhrazuje právo (nikoli však povinnost) dopředu přezkoumat a schválit obsah každého zadávaného příspěvku a v případě, že jeho tento obsah bude v rozporu s Kodexem WCTIPS.NET nebo s těmito VSP, takový příspěvek odmítnout a nezveřejnit ho na webu. I v jiných případech má WCTIPS.NET právo dle svého libovolného uvážení nezveřejnit navrhovaný příspěvek.

WCTIPS.NET si vyhrazuje právo dle vlastního libovolného uvážení odepřít přístup na tento web a k nabízeným službám komukoli a z jakéhokoli důvodu, zejména pro porušení těchto VSP.

Autorská práva

Obsah a informace na tomto webu (zejména zprávy, data, informace, text, hudba, zvuk, fotografie, grafika, videa, mapy, ikony, software, kód či jiné materiály) a technika použitá k poskytnutí takového obsahu a informací jsou naším vlastnictvím. Souhlasíte, že nebudete jinak upravovat, kopírovat, šířit, přenášet, zobrazovat, provádět, rozmnožovat, zveřejňovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, převádět ani prodávat či opětovně prodávat žádné informace, software, produkty ani služby získané z tohoto webu nebo jeho prostřednictvím.

Kopírování, přenos, rozmnožování, opětovné zveřejnění, zveřejnění či opětovné šíření obsahu webu či jakékoli jeho části bez předchozího písemného svolení WCTIPS.NET je přísně zakázáno.

Zakázané činnosti
● (i) používat tento web ani jeho obsah k žádným komerčním účelům;
● (ii) pro přístup, sledování či kopírování jakéhokoli obsahu nebo informací z tohoto webu používat robota, pavouka, scraper či jiný automatizovaný prostředek ani žádný ruční proces, a to k jakémukoli účelu bez našeho výslovného písemného svolení;
● (iii) porušovat omezení ve veškerých hlavičkách vylučujících roboty na tomto webu ani obcházet jiná opatření použitá k zabránění či omezení přístupu na tento web;
● (iv) provádět jakékoli kroky, které naši infrastrukturu vystavují nebo dle našeho uvážení mohou vystavovat nerozumnému nebo nepřiměřeně velkému zatížení;
● (vi) začleňovat pomocí „iframe“, „zrcadlení“ či jinak jakoukoli část tohoto webu do libovolného jiného webu bez našeho předchozího písemného svolení.
● (vii) pokoušet se měnit, překládat, přizpůsobovat, upravovat, dekompilovat, rozebírat ani zpětně analyzovat jakékoli softwarové programy používané webem WCTIPS.NET.

Použitím jakýchkoli interaktivních oblastí se výslovně zavazujete, že nebudete zveřejňovat, nahrávat, přenášet, šířit, ukládat, vytvářet ani jinak prostřednictvím webu zveřejňovat žádnou z následujících položek:

a. Jakoukoli zprávu, data, informaci, text, hudbu, zvuk, fotografie, grafiku, kód či jakýkoli jiný materiál (dále jen „obsah“), které jsou nepravdivé, nezákonné, zavádějící, pomlouvačné, urážlivé, obscénní, pornografické, neslušné, oplzlé, dvojsmyslné, obtěžující nebo podporující obtěžování jiné osoby, výhružné, narušující práva na ochranu osobních údajů a osobnosti, vulgární, štvavé, podvodné nebo jinak nepřípustné;
b. Obsah, který je zjevně urážlivý vůči online komunitě, například obsah podporující rasismus, náboženský fanatismus, nenávist nebo fyzickou újmu jakéhokoli druhu vůči jakékoli skupině nebo jednotlivci;
c. Obsah, který by představoval, podněcoval, podporoval nebo naváděl k provádění nezákonné činnosti či trestného činu, způsobil občanskoprávní odpovědnost, porušoval práva jakékoli strany v jakékoli zemi na světě, nebo který by jinak zakládal odpovědnost nebo porušoval jakékoli místní, státní, národní či mezinárodní právní předpisy;
d. Obsah, který poskytuje instruktážní informace pro nezákonné aktivity;
e. Obsah, který může porušovat jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná duševní či vlastnická práva jakékoli strany. Zejména obsah, který podporuje nezákonné nebo neoprávněné kopírování autorskoprávně chráněného díla jiné osoby, například poskytování pirátských kopií počítačových programů nebo odkazů na ně, poskytování informací sloužících k obcházení továrně instalovaných zařízení zajišťujících ochranu před kopírováním nebo poskytování pirátských kopií hudby či odkazů na pirátské soubory s hudbou;
f. Nevyžádané propagační materiály, hromadné rozesílání e-mailů nebo „spamu“, přenos „nevyžádané pošty“, „řetězové dopisy“, vedení politické kampaně, reklama, soutěže, věcné loterie nebo žádosti;
g. Obsah obsahující komerční aktivity a/nebo prodej bez našeho předchozího písemného svolení, například soutěže, sázky, výměnu, reklamu a pyramidové hry;
h. Soukromé údaje jakékoli třetí strany, zejména příjmení, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, čísla sociálního pojištění a čísla kreditních karet.
i. Obsahuje stránky s omezeným nebo heslem chráněným přístupem, případně skryté stránky nebo obrázky (takové, které nejsou odkazované ani přístupné z jiné přístupné stránky);
j. Viry, poškozená data nebo jiné škodlivé, rušivé či ničivé soubory;
k. Obsah, který nesouvisí s tématem interaktivní oblasti, v níž je zveřejněn.

WCTIPS.NET nenese žádnou odpovědnost ani nepřebírá žádnou finanční odpovědnost za jakýkoli obsah zveřejněný, uložený nebo nahraný vámi či jakoukoli třetí stranou, ani za jeho ztrátu či jakékoli poškození. WCTIPS.NET si vyhrazuje právo – dle vlastního absolutního uvážení – bez upozornění odebírat, prověřovat či upravovat jakýkoli obsah odeslaný na web nebo uložený na webu, a to kdykoli a z jakéhokoli důvodu.
Pokud se zjistí, že jste si uchovali osobnostní práva k obsahu, který jste umístili na web, tímto prohlašujete, že

(a) nepožadujete, aby byly v souvislosti s obsahem, jakýmkoli dílem z něj odvozeným ani jakýmikoli jeho upgrady či aktualizacemi uváděny jakékoli osobní údaje;
(b) nemáte námitek proti zveřejnění, použití, úpravě, odstranění či využívání obsahu WCTIPS.NET nebo jejími držiteli licence, nástupci a nabyvateli;
(c) navždy se zříkáte jakýchkoli nároků a zavazujete se neuplatňovat jakékoli nároky k veškerým osobnostním i majetkovým právům autora k obsahu; a
(d) udělujete WCTIPS.NET výhradní licenci k užití Vámi vytvořeného obsahu webu.

Zodpovědnost za výběr místa

Ačkoliv se cestování, včetně cest do mezinárodních destinací, většinou obejde bez problémů, cesty do určitých destinací mohou být spojeny s větším rizikem než jiné. Je třeba mít také na paměti, že každý stát má své vlastní právní předpisy regulující možnost spaní mimo veřejné kempy, resp. ve volné přírodě. Žádáme proto všechny, aby se seznámili se zákazy, varováními, oznámeními a právními předpisy platnými v místě noclehu ohledně legální možnosti takového noclehu a pohybu ve zvolené lokalitě.

WCTIPS.NET NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA TO, ŽE PŘESPÁNÍ VE ZVOLENÉM MÍSTNĚ A POHYB V DANÉ LOKALITĚ JE ZCELA BEZ RIZIKA A V SOULADU S VAROVÁNÍMI, OZNÁMENÍMI A PRÁVNÍMI PŘEDPISY PLATNÝMI V DANÉM MÍSTĚ, A NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ČI ZTRÁTY, KE KTERÝM MŮŽE DOJÍT V DŮSLEDKU VYUŽÍVÁNÍ MÍST K NOCLEHU ZVEŘEJNĚNÝCH NA TOMTO WEBU. JE ZODPOVĚDNOSTÍ KAŽDÉHO, ABY SI PŘEDEM OVĚŘIL, ZDA VYUŽITÍ MÍSTA KE SPANÍ JE V DANÉ LOKALITĚ A V DANÉM ČASE LEGÁLNÍ.

POKUD SE ROZHODNETE VYUŽÍT K PŘESPÁNÍ MÍSTA, KTERÉ SE NACHÁZÍ NA SOUKROMÉM POZEMKU NEBO V SOUKROMÉ NEMOVITOSTI, VYŽÁDEJTE SI NEJPRVE PŘEDCHOZÍ SOUHLAS VLASTNÍKA! BEZ TAKOVÉHO SOUHLASU NEJSTE OPRÁVNĚNI SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ VYUŽÍVAT.

Prohlášení WCTIPS.NET

INFORMACE A SOFTWARE ZVEŘEJNĚNÉ NA TOMTO WEBU MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI A CHYBY. WCTIPS.NET NEZARUČUJÍ PŘESNOST A NEPŘIJÍMAJÍ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA CHYBY ČI JINÉ NEPŘESNOSTI TÝKAJÍCÍ SE INFORMACÍ A POPISŮ MÍST K NOCLEHU A DALŠÍCH ÚDAJŮ UVEDENÝCH NA TOMTO WEBU. OBSAH WEBU JE POSKYTOVÁN BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU. PLATÍ TEDY, ŽE TENTO WEB POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO.

Ochrana osobních údajů

WCTIPS.NET postupuje při zpracování osobních údajů uživatelů webu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochranně osobních údajů“), a se získanými osobními údaji nakládá jako s důvěrnými.

Uživatel webu uděluje WCTIPS.NET souhlas se zpracování jím poskytnutých osobních údajů podle § 5 Zákona o ochraně osobních údajů za účelem registrace do administrace webu a komunikace s uživatelem a to po dobu platné registrace.
Údaje poskytuje uživatel webu dobrovolně.

Souhlas dle tohoto článku může uživatel kdykoli odvolat, a to e-mailem na adresu [email protected]

Pravidla cookies

Pravidla cookies webu WCTIPS.NET

Co jsou soubory „cookies“?

Soubory „cookies“ jsou textové soubory, uložené v zařízeních konečných uživatelů určené k používání internetových stránek. Tyto soubory umožňují rozpoznání zařízení uživatele a tím vhodné zobrazení internetových stránek přizpůsobených dle jeho individuálních preferencí. „Cookies“ obvykle obsahují název internetové stránky, ze které pochází, čas jejich uložení na konečném zařízení a unikátní číslo.

K čemu používáme soubory „cookies“?

Soubory „cookies“ se používají za účelem přizpůsobení obsahu internetových stránek preferencím uživatele a optimalizace využití internetových stránek. Používají se také k tvorbě anonymních (bez osobní identifikace uživatele) souhrnných statistik, které pomáhají pochopit, jakým způsobem uživatel používá internetové stránky, což umožňuje zdokonalování jejich struktury a obsahu.

Jaké soubory „cookies“ používáme?

Používají se zpravidla dva druhy souborů „cookies“ – „dočasné“ a „trvalé“. První z nich, soubory dočasné, zůstanou na zařízení uživatele pouze do odhlášení z internetové stránky nebo vypnutí internetového prohlížeče. „Trvalé“ soubory zůstávají na zařízení uživatele po dobu určenou v parametrech souborů „cookies“ nebo do momentu jejich ručního odstranění uživatelem.

Soubory „cookies“ používané partnery operátorů internetových stránek, zejména uživateli internetových stránek, podléhají jejich vlastní ochraně osobních údajů.
Cookies můžeme podrobně rozdělit s ohledem na:

a. druhy cookies podle nezbytnosti realizace služeb:
i. nezbytné – jsou naprosto nezbytné ke správnému fungování webové stránky a funkčnosti, kterou chce uživatel využít
ii. funkční – jsou důležité pro provoz webových stránek: slouží k obohacení funkčnosti stránek, bez nich budou stránky sice fungovat správně, nebudou však přizpůsobené preferencím uživatele; slouží k zajištění vysoké úrovně funkčnosti stránek, bez nastavení uložených v souboru cookie může být snížena úroveň funkčnosti webových stránek, ale neměla by znemožnit její úplné využití; slouží velmi důležitým funkčnostem webových stránek, jejich zablokování způsobí, že některé funkce nebudou správně fungovat;
iii. podnikatelské – umožňují realizaci podnikatelského modelu založeného na zpřístupnění webových stránek; jejich zablokování nezpůsobí celkovou nedostupnost fungování webových stránek, ale může snížit úroveň služeb v případě, že nebude možná realizace příjmů z fungování placených služeb pro majitele webových stránek. Do této kategorie patří např. reklamní nebo statistické cookies
b. s ohledem na dobu, po jakou bude cookie umístěné v konečném zařízení uživatele:
. Cookies dočasné (session cookies) – cookie umístěné na dobu použití prohlížeče (relace), bude smazáno po jeho uzavření
i. Cookie trvalé (persistent cookie) – nemaže se po uzavření prohlížeče a zůstává v zařízení uživatele na dobu určitou nebo bez doby platnosti v závislosti na nastavení majitele webových stránek
c. S ohledem na původ – administrátora webových stránek, který spravuje cookies:
. Cookie vlastní (first party cookie) – cookie umístěné přímo majitelem webových stránek, které byly navštívené
i. Cookie cizí (third-party cookie) – cookie umístěné vnějšími subjekty, jejichž součásti byly vytvořeny majitelem webových stránek
d. S ohledem na cíl jakému slouží:
. Konfiguraci webových stránek – umožňují nastavení funkcí a služeb webových stránek
i. Bezpečnost a spolehlivost webových stránek – umožňují ověření pravosti a optimalizace výkonnosti webových stránek
ii. Ověřování – umožňují informování, kdy je uživatel přihlášený, díky čemuž mohou webové stránky ukazovat příslušné informace a funkce
iii. stav relace – umožňuje ukládání informací o tom, jak uživatel využívá webové stránky. Mohou se týkat nejčastěji navštěvovaných stránek nebo případně zpráv o chybách zobrazujících se na některých stránkách. Soubory cookie slouží k ukládání tzv. „stavu relace“, pomáhají zkvalitňování služeb a zvyšování komfortu prohlížení stránek.
iv. Procesy – umožňují správné fungování webových stránek a na nich dostupných funkcí
v. Reklamy – umožňují zobrazování reklamy, která je zajímavější pro uživatele a zároveň hodnotnější pro vydavatele a inzerenty, personalizování reklamy, mohou být také používané k zobrazování reklam mimo webové stránky (domény)
vi. Lokalizace – umožňuje přizpůsobování zobrazovaných informací s ohledem na polohu uživatele
vii. Analýza a výzkum, audit sledovanosti – umožňuje majitelům webových stránek lépe porozumět preferencím uživatelů a prostřednictvím analýzy zkvalitňovat a rozvíjet produkty a služby. Majitel webových stránek nebo výzkumná agentura obvykle sbírají anonymně informace a zpracovávají data o trendech bez identifikace osobních údajů jednotlivých uživatelů
e. Typy cookies s ohledem na zásah do soukromí uživatele:
. Neškodné – patří sem cookies nezbytné ke správnému fungování webových stránek; potřebné k umožnění provozu a fungování webových stránek, jejich fungování však nemá nic společného se sledováním uživatele
i. Sledovací – využívané ke sledování uživatele, neobsahují však údaje umožňující identifikaci osobních údajů konkrétního uživatele.

Obsahují soubory „cookies“ osobní údaje?

Osobní údaje shromažďované při používání souborů „cookies“ mohou být shromažďované pouze za účelem vykonávání specifických funkcí pro uživatele. Tyto údaje jsou šifrovány tak, aby se zabránilo jejich přístupu neoprávněným osobám.

Odstraňování souborů „cookies“

Standardně software sloužící k prohlížení internetových stránek implicitně (nepřímo) připouští umísťování souborů „cookies“ na konečném zařízení. Tato nastavení lze upravit tak, aby bylo možné zablokovat automatické zpracování souborů „cookies“ v nastavení internetového prohlížeče nebo informovat pokaždé, když jsou zaslány na zařízení uživatele. Podrobné informace o možnostech a způsobech práce se soubory „cookies“ jsou dostupné v nastavení software (internetového prohlížeče).

Omezení používání souborů „cookies“ může ovlivnit některé funkce dostupné na internetových stránkách.

Ostatní podmínky

Tento web je provozován občanským sdružením H2Omaniaks, o.s., které je právnickou osobou zřízenou dle právního řádu České republiky. Používáním tohoto webu souhlasíte, že v případě jakýchkoli sporů vzniklých z použití nebo ve spojení s použitím tohoto webu se uplatní výhradní soudní pravomoc a příslušnost soudů České republiky a že případný spor se bude řídit českým právním řádem. Provozovatel webu a vy – jeho uživatelé – se zavazujete řešit veškeré případné spory nejprve smírnou cestou a řízení před soudem využít teprve v případě, kdy se ukáže, že smírné řešení sporu není možné.

V případě, že se některé ustanovení těchto VSP ukáže neplatným nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení VSP touto skutečností nedotčena. Na místo dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu smlouvy nebo není-li takového ustanovení v právním předpisu, nastupuje způsob řešení, jež je obvyklý.

Tyto VSP (a jakékoli další smluvní podmínky zde uvedené) představují celkovou dohodu mezi vámi a provozovatelem webu o tom, jakým způsobem lze web využívat.
Ochranné známky, registrované ochranné známky, názvy produktů a názvy společností či loga uvedené na webu jsou majetkem příslušných vlastníků.

 

Zobrazit komentáře